تذکره غیابی

جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان مقامی نیست که تذکرۀ افغانی صادر کند. فقط یک قسمتی از پروسۀ اخذ تذکرۀ غیابی را میتوان از طریق این جنرال قونسلگری آغاز نمود. یک تبعۀ افغانستان که میخواهد تذکره بدست آرد، میتواند پروسه را از طریق جنرال قونسلگری بر اساس تذکرۀ یکی از اقارب پدری خود همچون (پدر، پدر کلان، برادر، خواهر، کاکا، عمه، و پسران یا دختران کاکا) آغاز کند. متقاضی باید قادر باشند تا یک عضو خانوادۀ خود را در کابل موظف سازد تا امور مربوطه را به نمایندگی از وی پیگیری کند. 

همۀ متقاضیان بائیست دستورات و معلومات ذیل را با دقت خوانده و طبق آن درخواست خود را پیش کنند:

 • وقت ملاقات: متقاضیان بائیست قبل از مراجعه به جنرال قونسلگری، از طریق آنلاین، وقت ملاقات بگیرند. مراجعینی که از قبل وقت ملاقات نگرفته اند، خدمات برایشان ارائه نمیشود. برای گرفتن وقت ملاقات، به این لینک کلیک کنید. 
 • مراجعۀ حضوری: یک متقاضی باید بطور حضوری به جنرال قونسلگری بتاریخ و وقت تعیین شده، حضور یافته و اسناد لازم را آماده با خود داشته باشد. 
 • اسناد لازم:
 • (‌أ) فورم درخواست. متقاضی باید یک فورم درخواست را که در اینجا قابل دسترس است، خانه پری نماید. نام و شمارۀ تماس یک نماینده یا عضو خانواده باید در فورم ذکر شود، که وی از جانب متقاضی، پروسه را در ادارۀ مرکزی ثبت و احوال نفوس افغانستان دنبال کند.
  (‌ب) تذکرۀ اقارب پدری. متقاضی باید یک کاپی از تذکرۀ یکی از اقارب پدری خویش (پدر، پدر کلان، خواهر، برادر، کاکا، عمه یا دختر و پسر کاکا) را ارائه دهد.
  (‌ج)  تصویر. شش قطعه عکس تازه (دو قطعه عکس برای استفادۀ جنرال قونسلگری و 4 قطعه برای ارسال با بستۀ اسناد به کابل) که پس زمینۀ آن سفید باشد (به اندازۀ 4x4.5 سانتی متر)
  (‌د) کاپی جواز اقامت ایالات متحده
  (‌ه) فورم تصدیق هویت: این فورم از سوی کارمندان جنرال قونسلگری خانه پری میگردد و متقاضی مسئولیت دارد تا قبل از گذاشتن نشان انگشت خویش، اطمینان حاصل کند که همۀ معلومات خانه پری شده دقیق باشد چون بعداً تغییر داده نمیشود.
 • هزینه: جنرال قونسلگری 10 یورو را برای این خدمات وضع میکند. این هزینه را میتوان از طریق شماره حساب بانکی  پرداخت نمود. لطفاً به یاد داشته باشید که جنرال قونسلگری پول نقد را نمی پذیرد.
 • طرزالعمل: 
 • به تاریخ و زمان مشخص ملاقات، با متقاضی یک مصاحبه صورت میگیرد و فورم تکمیل شده و امضاء شده به جنرال قونسلگری تسلیم داده میشود و یک بستۀ اسناد از سوی جنرال قونسلگری آماده میشود. یک نامۀ رسمی از سوی جنرال قونسلگری به آدرس ادارۀ مرکزی احوال نفوس، در بستۀ نامبرده مد نظر گرفته میشود. جنرال قونسلگری کاپی سکن شدۀ بستۀ اسناد را به ادارۀ مرکزی احوال نفوس می فرستد. بستۀ اصلی به آدرس متقاضی با استفاده از پاکت خط برگشت که ارائه کرده است، فرستاده میشود. متقاضی بائیست بستۀ اصلی را به نماینده یا اقارب خویش (که در فورم درخواستی ذکر است) برای بررسی و طی مراحل بیشتر به افغانستان بفرستد. پس از این مرحله، دوسیه در جنرال قونسلگری بسته میشود و دیگر نیاز به پیگیری ندارد. اگر متقاضی همۀ مقتضیات را بر آورده سازد و از سوی ادارۀ مرکزی احوال نفوس مستحق تذکره شناخته شود، این اداره به وی بطور غیابی تذکره صادر میکند. نماینده یا اقارب متقاضی که در فورم درخواستی ذکر شده است، میتواند تذکرۀ اصلی را از ادارۀ مرکزی احوال نفوس بدست آرد (نه از جنرال قونسلگری). همینکه تذکره صادر گردید، ادارۀ مرکزی احوال و نفوس یک نامه ای مبنی بر صدور آن را به متقاضی تسلیم میدهد و یک نقل آنرا به جنرال قونسلگری می فرستد. هرگاه دارنده بر اساس این تذکره، خدمات دیگری از جنرال قونسلگری نیاز داشته باشد، لازم است که این سند در جنرال قونسلگری پیش شود.
 • لطفاً به یاد داشته باشید که این روند مدت زمان زیادی را در بر میگیرد و نیازمند پیگیری از سوی نماینده یا اقارب متقاضی با ادارۀ مرکزی احوال نفوس میباشد. جنرال قونسلگری هیچ کنترول و نفوذی بر پروسه در داخل ادارۀ مرکزی احوال نفوس ندارد
 • لطفاً اطمینان حاصل کنید که کاپی تمام اسناد لازم را با خود داشته باشید چون جنرال قونسلگری نمیتواند خدمات چاپ و فوتوکاپی را برای مراجعین خویش ارائه نماید

آماده درخواست هستید؟

اگر اطلاعات ذکر شده در بالا را خوانده اید و آماده درخواست هستید، لطفاً یک فرم تذکره را دریافت کنید، اگر با خانواده متقاضی هستید، لطفاً وقت ملاقات جداگانه آنلاین را رزرو کنید!

فورمه تذکره غیابی

دریافت فورمه

اخذ وقت ملاقات

اخذ ملاقات

فورمه اصلاح سن

دریافت فورمه 

پیگیری اسناد

پیگیری اسناد

فورمه اصلاح نام

دنلود فورمه 

تماس با بخش تذکره

مرکز پشتیبانی