ښاغلی حامد ننگیالی کبیری

اغلی ذکیه وردګ

جنرال قونسل

بیوګرافی

پیغام

@zakiawardak

جمهوری اسلامی افغانستان

عمومي معلومات

د افغانستان لیدنه

لنډ تاریخ

Go to Top